Domov/Home-SL

Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed (SZS) je nevladna naravovarstvena organizacija. Ustanovljena je bila z namenom proučevanja in varstva ujed. SZS povezuje območna sokolarska društva in zastopa skupne interese članstva, izobražuje in vodi sokolarske izpite, izvaja programe za ohranitev ujed, sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov ter predstavlja slovensko sokolarstvo doma in v tujini.

 

The Slovenian Federation for Falconry and Bird Conservation (SZS) is a non-governmental nature conservation organization. It was established with the purpose of studying and protecting birds of prey. The SZS connects regional falconer societies and represents the common interests of membership, educates and runs falconry exams, carries out programs for the conservation of birds, participates in the preparation of legal regulations, and presents Slovenian falconry at home and abroad.

 

 

 

 

 

 

.